BathProz NJPA

türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi formu doldur 11

Dernekler Yönetmeliği Konsolide metin

D) Yabancı dernek ve yabancı vakıfların Türkiye’deki şube ve temsilcilikleri ayrı bir kütüğe kaydedilir. C) Yapısına bakılmaksızın dernekler, aynı kütüğe sıra ile kaydedilir. Derneğin türü, kurucuların tanımlaması ve tüzüğün incelenmesiyle belirlenir. Kütük defterine kaydı gereken bilgilerin sivil toplumla ilişkiler birimine intikali üzerine, gecikmeksizin kaydı yapılır. Kütüğe kaydı yapılan belgeler üzerine, kütüğe işlendiğine dair işaret konur. İlçelerde verilen bu beyannamelerden bir adedi alıkonularak, diğerleri il dernekler müdürlüklerine gönderilir. Bu maddede sayılan defterler ile sandıkça tutulması uygun bulunan öteki defterlerin, sivil toplumla ilişkiler birimi ya da noterlerce onaylanması zorunludur. Bu mallara karşı işlenen suçlar, dernek mallarına karşı işlenmiş sayılır ve sandık mallarına karşı suç işleyenler dernek malına karşı suç işleyenler gibi cezalandırılır.

Bu kurumlar dışında MASAK adıyla anılan Mali Suçlar Araştırma Kurulu da hesap blokesi işlemi yapabilir. Bu kurum tarafından konulan blokeler, hesaplara yüksek tutarların giriş ve çıkışı olduğunda gerçekleşebilir. Burada amaç, hesap sahibinin kara para aklama suçuyla ilişiği olup olmadığının araştırılmasıdır. Şüpheli finans hareketlerinin paribahis kaynağı, araştırma sırasında sorgulanır ve herhangi bir usulsüzlük yoksa hesap blokesi ortadan kalkar. Temel anlamda bloke, banka hesabına değil; hesap içerisindeki paraya konulur ve hesapta bulunan paranın harcanmasına kısıtlama getirir. Hesap blokeleri, borç sebebi dışında banka kredi borçları, iflas, kefaret, kredi teminatı, vergi borcu, sermaye artırımları gibi sebeplerden ötürü de gerçekleşebilir. Bloke, hangi kurum ve kuruluş tarafından konulmuş ise mevcut durum çözüme kavuşana dek ya da o kurumdan ikinci bir talimat gelinceye dek kaldırılmaz. E-dernekler yazılımının devreye girmesinden itibaren iki yıl içerisinde merkez ve taşradaki mevcut arşivler, adı geçen yazılım formatında elektronik ortama aktarılır ve dijital arşivler oluşturulur. Bilirkişi raporunun değerlendirilmesi sonucu bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi için bilirkişiden ek rapor düzenlemesi veya yazılı ve sözlü açıklama yapması istenebilir, ancak açıklama veya ek rapor için bilirkişiye ücret ödenmez. Ancak sivil toplumla ilişkiler birimlerinde görev yapanlar ile zorunlu hallerde diğer kamu görevlilerine yaptırılacak denetimler için sertifika şartı aranmaz. Yabancı dernek ve yabancı vakıfların Türkiye’deki şube ve temsilciliklerinin kütük numaralarının başına, yukarıdaki esaslara ek olarak ait bulunduğu ülkenin uluslararası trafik kodu konur.

Ve 50.maddelerine aykırıdır. Maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca kişiye suç işlerken rastlanması yada suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunmasıveya hemen kimliğini belirleme imkânının bulunmaması durumunda herkese yakalamayetkisi tanınmıştır. Açıklanannedenlerle kural, Anayasa’nın 13. Kuralla kişisel verilerinkorunmasını isteme hakkına getirilen sınırlamaların Anayasa’nın 13. Maddesiuyarınca demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olması bir başkaifadeyle demokratik toplumda zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılamasıgerekir. Seyahat özgürlüğüne sınırlamagetirilirken temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkin genel ilkeleridüzenleyen Anayasa’nın 13.

  • Sivil toplumla ilişkiler birimleri, bu faaliyetlerin sonuçları hakkında ilgili valiliğe ve Bakanlığa elektronik ortamda bilgi verir.
  • Bu durum, öngörülemeyen ve keyfi uygulamalara nedenolabilecektir.
  • Alınan belgelerin üçer adedi valilik görüşleri ile birlikte gereği için yedi gün içinde Bakanlığa gönderilir.
  • Demokratikbir toplumda istisnai olarak gerçekleşmesi gereken kişi özgürlüğününkayıtlanması, ölçülü olmalı ve kişiyi keyfi uygulamalara karşı koruyacakgerekli güvenceler kanun düzeyinde öngörülmelidir.

Polis, direnişi kırmak ya da yakalamakamacıyla zor veya silah kullanma yetkisini kullanırken, kendisine karşı silahlasaldırıya teşebbüs edilmesi halinde, silahla saldırıya teşebbüs eden kişiyekarşı saldırı tehlikesini etkisiz kılacak ölçüde duraksamadan silahla ateşedebilir.’’ şeklindedir. İptali talep bentte önleyici tedbirlerinne olduğu, güç kullanım şekilleri (bedeni kuvvet, maddi güç, silah kullanımı)açıkça belirtilmediğinden ve muğlak kavramlar kullanıldığından anılan bent,Anayasa’nın 13. Bilirkişi görevlendirilmesine ilişkin olarak Ek-28, Ek-29, Ek-30, Ek-31, Ek-32 ve Ek-33’te yer alan örnek formlar kullanılır. Bilirkişi ücreti İçişleri Bakanlığı Bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Bilirkişilere, Kanunun 19 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca birlikte tespit olunan esaslara göre ücret ödenir. Mülki idare amirlerince yapılan bilirkişi görevlendirmelerine ilişkin ödenek Bakanlıkça il müdürlüğüne gönderilir. Kullanıcı kodu, parola ve şifre verilen kişiler, bunları başka amaçla kullanamazlar, bir başkasının kullanmasına da izin veremezler. Kullanıcı kodu, parola ve şifrelerinin çalındığını, kaybedildiğini veya hangi nedenle olursa olsun yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrenenler, derhal sivil toplumla ilişkiler birimlerine veya Genel Müdürlüğe bilgi verirler. Bu şekilde yürütülen projelerin gerçekleşme durumu ve bu projeler için yapılan harcamalar ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından denetlenebileceği gibi, mülki idare amirleri tarafından da denetlenebilir. Beyannamelerin incelenmesi esnasında konusu suç oluşturan hususların tespit edilmesi halinde, ilgili mülki idare amirliğince durum Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.

Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. G) Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı örneği. Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi olacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Maddesininbirinci fıkrasının (ç) bendine göre bekçiler, görev bölgesi ve çalışma saatleriile sınırlı kalmak kaydıyla kişileri ve araçları kişilerin hayatı, vücutbütünlüğü veya mal varlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veyamuhtemel bir tehlikeyi önlemek amacıyla araçları durdurabilir. Anılan benthükmünde yer alan ‘‘ya da topluma yönelik’’ ibaresi, Anayasa’ya aykırıdır. Buna ek olarak; Anayasa’nın 90.maddesine göre temel hak ve özgürlüklere ilişkin usulüne göre yürürlüğe konmuşuluslararası anlaşmalar, (kanunlara nazaran hakkı koruyucu, kullanımınıgenişletici hükümler barındırması kaydıyla) normlar hiyerarşisinde kanununüstündedir. İptali talep edilen bent, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemehakkına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. Maddesini ihlalettiğinden Anayasa’nın 90. 7245 sayılı Kanun’un 6. Maddesininbirinci fıkrasının (ç) bendine göre, bekçiler kamu düzenini bozacak mahiyettekigösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetlerigelinceye kadar önleyici tedbir almak ile görevli ve yetkilidir. Ancak anılanbent, hükmü Anayasa’ya aykırıdır. Dernek genel kurulunca kabul edilen sandık yönergesinin yönetim kurulu üyelerince her sayfası imzalanmış bir sureti, genel kurul toplantısını izleyen kırk beş gün içinde dernek başkanı tarafından mülki idare amirliğine verilir.

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri (EK-17)’de gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur. Defterler hariç olmak üzere, dernekler tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. Bu beyannameyi vermekle yükümlü olanlar Türkiye’deki her türlü faaliyetlerine ilişkin yazılı ve görsel yayınlarının bir örneğini, istenmesi durumunda kütük numarasının kayıtlı olduğu mülki idare amirliğine gönderirler. Genel kurul sonuç bildirimi ve eklerinin mevzuata uygunluğu sivil toplumla ilişkiler birimlerince incelenir. Varsa, eksiklerin veya hataların giderilmesi ilgili derneklerden istenir. Eksiklik ve hataların giderilmemesi veya konusu suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem yapılır. Genel kurul yapılmasına ilişkin alınan yönetim kurulu kararında ve genel kurul ilanında genel kurulun hangi yöntemle yapılacağı belirtilir.

Categories :
Share it :

Latest Post

Need Help?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor